Факултетът по педагогика е разкрит през 1976 година в гр. Благоевград като филиал на СУ „Св. Климент Охридски“. Той поставя основите и предлага нов модел за обучение на педагози с висше образование за детските градини и началното училище.

Днес Факултетът по педагогика е един от авторитетните центрове на педагогическата наука и практика в България. Атестат за това са постиженията на академичния състав на факултета в сферата на преподаването и научните изследвания, неговата социална ангажираност и професионално-педагогическа компетентност за решаване на актуалните проблеми на българското образование.

Мисията на академичния състав на Факултета по педагогика предполага оптимално съчетаване на научните изследвания във всички области на педагогическата наука, конкретно насочени към потребностите и перспективите за развитие на детето на XXI век, с качествената подготовка на педагога учител в съвременната детска градина, училище и социални институции. Образователната политика на Факултета по педагогика стимулира естественото обновяване и усъвършенстване на научно-образователния процес в съответствие с целите: образование на нов тип педагог с компетенции за преодоляване на стереотипите, съчетаващ професионализъм, личностни качества и социална отговорност; педагог с възможности за създаване на оптимални условия за разностранно и неограничено личностно обогатяване на децата; педагог с афинитет към научните педагогически изследвания.

Официален сайт: https://fp.swu.bg/

Факултетът по педагогика осъществява обучение в следните акредитирани професионални направления:

Професионално направление „Теория и управление на образованието“

 • Магистърска програма „Образователен мениджмънт“

 

Професионално направление „Педагогика“

Бакалавърски програми
 • Специалност „Предучилищна педагогика и чужд език“
 • Специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“
 • Специалност „Начална училищна педагогика и чужд език“
 • Специалност „Начална училищна педагогика“- за чуждестранни студенти
 • Специалност „Социална педагогика“
 • Специалност „Специална педагогика“

 

Магистърски програми
 • Магистърска програма „Информационни технологии при обучението в начална училищна възраст“
 • Магистърска програма „Социална превенция и консултиране „
 • Магистърска програма „Педагогика за надарени деца“
 • Магистърска програма „Педагогическо взаимодействие с деца с проблемно поведение“
 • Магистърска програма „Специална педагогика“
 • Магистърска програма „Предучилищна и начална училищна педагогика“
 • Магистърска програма „Предучилищна педагогика“
 • Магистърска програма „Начална училищна педагогика“
 • Магистърска програма „Интеркултурно образование“

 

Професионално направление „Педагогика на обучението по…“

 • Специалност „Физическо възпитание и спорт“

 

Докторски програми  във всички професионални направления