ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В СЪВРЕМЕННОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО (ТОМ VІІІ)

ТОМ VІІІ – сваляне

STUDENTS` PERSONAL DEVELOPMENT IN MODERN EDUCATION AND SOCIETY (VOL. VІІІ)

Благоевград 2016