ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В СЪВРЕМЕННОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО (ТОМ VІІ)

ТОМ VІІ – сваляне

STUDENTS` PERSONAL DEVELOPMENT IN MODERN EDUCATION AND SOCIETY (VOL. VІІ)

Благоевград 2015