ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В СЪВРЕМЕННОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО (ТОМ VІ)

ТОМ VІ – сваляне

STUDENTS` PERSONAL DEVELOPMENT IN MODERN EDUCATION AND SOCIETY (VOL. VІ)

Благоевград 2013